بیمارستان بهمن
روزهای فعالیت:کلیه ایام هفته
ساعت فعالیت:شبانه روزی
آدرس: تهران، شهرك غرب، خيابان ايران زمين شمالی، بيمارستان بهمن